บริการสาธารณูปโภค

การให้บริการระบบไฟฟ้า ไอน้ำ สาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม

บริการท่าเรือ LCT และ BCT

บริกาารท่าเรือในพื้นที่เขตประกอบการ IRPC โดยให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางท่าเรือ ไม่ว่าจะเป็น บริการนำร่อง บริการเทียบท่า บริการด้านโลจิสติกส์ บริการเรือผลักดันลากจูง พิธีการศุลกากร และ อื่น ๆ

ธุรกิจทรัพย์สิน

ธุรกิจทรัพย์สืนที่ IRPC ให้บริการพื้นที่ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมมากกว่า 12,000 ไร่ โดยบริษัทฯได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อสนับสนุนทุกธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง และ อื่น ๆ

บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์

บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนพร้อมกับมาจราฐานความปลอดภัย ในการบริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม

บริการสนับสนุนอุตสาหกรรม

นอกจากการบริการหลักของ IRPC เรายังมีบริการสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ประกอบการเพื่อให้ลูกค้าได้ประสบบการณ์ทางอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

banner-feature

ท่าเรือไออาร์พีซี IRPC Port

บริการท่าเทียบเรือสินค้าแก่ลูกค้าภายนอก ท่าเรือไออาร์พีซี เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าจากเรือ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ถังเก็บผลิตภัณฑ์ IRPC Tank

บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล โดยมีถังเก็บผลิตภัณฑ์ ตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานและการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่ง

ที่ดินที่มีศักยภาพ IRPC Asset

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินที่มีศักยภาพ ทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ไร่ รวมพื้นที่โครงการร่วมทุนนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHAIER) โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และที่ดินที่มีศักยภาพสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

สาธารณูปโภค และ อื่น ๆ

การให้บริการระบบไฟฟ้า ไอน้ำ สาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และการบริการทางธุรกิจอื่นๆ เช่น บริการงานบำรุงรักษา, บริการงานทดสอบ และวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้กิจการของ นักลงทุนเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ

ระบบสนับสนุนบริการของเรา